hspell - המאיית העברי החופשי

טופס הטיית פעלים - נכתב עבור צילה טוביאנה

אזהרה: התוכנה איננה חפה משגיאות, והיא נמסרת ללא שמץ של אחריות. אם יש לכם הערה, או מצאתם שגיאה, או גיליתם מילה שחסרה במילון, אנא פנו בדואל לדן קניגסברג.
© כל הזכויות שמורות לדן קניגסברג ולנדב הראל.

שורש:
בניין: קל (פעל) נפעל פיעל פועל התפעל הפעיל הופעל
מקור: להישמר
עברהווהעתידציווי
אנינשמרתיאשמר
אתהנשמרתנשמרתישמרהישמר
אתנשמרתנשמרתתישמריהישמרי
הואנשמריישמר
היאנשמרהתישמר
אנונשמרנונישמר
אתםנשמרתםנשמריםתישמרוהישמרו
אתןנשמרתןנשמרותתישמרנההישמרנה
הםנשמרויישמרו
שם פעולה: הישמרות